Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2271304
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Yên Mỹ

Lạng Giang, Bắc Giang
2271304
c0yenmylg.bacgiang@moet.edu.vn