Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2271304
 • Lê Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Mầm Non
  • Email:
   lethidung711@gmail.com
 • Ninh Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
 • Hoàng Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
 • Nguyễn Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Mầm Non
 • Nguyễn Thi Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Mầm Non
 • Đoàn Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Mầm Non
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Mầm Non
 • Vũ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
 • Hoàng Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học